Audi A8 4G 2011- (8 Klimatizace > Základní nastavení ŘJ klimatizace)

Základní nastavení řídicí jednotky Climatroniku -J255

U nově namontované řídicí jednotky Climatroniku -J255 je provoz AC vypnutý tak dlouho, až minimálně jednou proběhnou základní nastavení (kontrolky v tlačítku AC nesvítí). Provoz AC lze zapnout až po úspěšném provedení základních nastavení

 • Základní nastavení výstupních klapek klimatizace proběhne po aktivaci až do konce (cyklus zapnutí/vypnutí zapalování nebo přerušení diagnostické komunikace nevede k přerušení základního nastavení).
 • Pokud byl vyměněn servomotor na sběrnici LIN 2 nebo byla změněna jeho poloha na agregátu klimatizace, je třeba nejdříve provést základní nastavení 2 (automatické adresování servomotorů). Až poté lze provést základní nastavení 1.
 • Dokud základní nastavení neproběhne úspěšně, je v paměti událostí uložena příslušná závada. Vymazání závady pak proběhne automaticky, jakmile úspěšně proběhne příslušné základní nastavení.
 • Po aktivaci potřebuje řídicí jednotka Climatroniku -J255 určitou dobu (cca 1-2 minuty) pro základní nastavení 1.
 • Pokud během základního nastavení není dosaženo uvedené hodnoty, zkontrolujte přizpůsobení pro tuto funkci.
 • Pokud je zjištěna závada na dorazu nebo v rozsahu regulace pro servomotor v chodu nebo během základního nastavování, zkontrolujte přizpůsobení pro tuto funkci.
 • Po základním nastavení je třeba zkontrolovat paměť událostí, sporadické záznamy závad lze vymazat.

Základní nastavení výstupních klapek klimatizace
S aktivací základního nastavení se v závislosti na provedení řídicí jednotky Climatroniku -J255 aktivují různé součásti, které je třeba vyměřit základním nastavením.

 • Zobrazení na displeji řídicí jednotky Climatroniku -J255 začne po zahájení základního nastavení blikat. Tím signalizuje, že řídicí jednotka Climatroniku -J255 je v režimu základního nastavení.
 • Během základního nastavení jsou různé servomotory klimatizace ovládány tak, aby dosáhly obou koncových dorazů. Přitom jsou ukládány koncové dorazy podle dříve naučeného přiřazení (adresování základního nastavení 2 nebo 3) na agregátu klimatizace. Počkejte, až se ukončí základní nastavení.
 • Po úspěšném provedení základního nastavení pošle řídicí jednotka Climatroniku -J255 hlášení Základní nastavení provedeno (toto hlášení se ne vždy zobrazí na testeru).
 • Kontrolka v tlačítku rozmrazování, resp. zobrazení na displeji již nebliká, ale svítí trvale.
 • Pokud byl vyměněn servomotor na sběrnici LIN 2 nebo byla změněna jeho poloha na agregátu klimatizace, lze základní nastavení 1 provést úspěšně jen tehdy, když bylo předtím úspěšně provedeno Poloha a přiřazení motoru na sběrnici LIN (okruh 1) (Automatické adresování servomotorů).
 • Servomotory na agregátu klimatizace jsou učeny a aktivovány přes datové vedení (sběrnice LIN). Tímto datovým vedením jsou různé servomotory sériově připojeny k řídicí jednotce Climatroniku -J255. Pokud je závada v některém servomotoru, konektorovém spojení nebo v kabeláži, může tato závada vést k různým záznamům v paměti událostí s rozdílnými typy závad (Automatické adresování, bez základního nastavení, u určitých servomotorů překročena horní mezní hodnota a tak dále).

Poloha a přiřazení motoru na sběrnici LIN (okruh 1) a (okruh 2)
Poznámky:

 • Servomotory tohoto agregátu klimatizace jsou vybaveny elektronikou. Až při základním nastavování se nový servomotor naučí svoji pozici na agregátu klimatizace a lze ho pak ovládat řídicí jednotkou Climatroniku -J255.
 • Servomotory na agregátu klimatizace jsou učeny a aktivovány přes datová vedení (sběrnice LIN 2). Těmito datovými vedeními jsou různé servomotory sériově spojeny s řídicí jednotkou Climatroniku -J255. Je-li závada v některém servomotoru, konektorovém spojení nebo v kabeláži, může tato závada vést k různým záznamům v paměti událostí s různými typy závady.
 • Po základním nastavení je třeba zkontrolovat paměť událostí, sporadické záznamy závad lze vymazat.

S aktivací této funkce se v závislosti na provedení řídicí jednotky Climatroniku -J255 přiřazují různé servomotory podle svých montážních poloh. Během tohoto základního nastavení se různé servomotory učí přes svoji polohu v kabeláži (sériové zapojení) své přiřazení a toto si trvale ukládají. Čekejte tak dlouho, až se ukončí základní nastavení.

První uvedení klimatizace / kompresoru do provozu

 • Lze aktivovat, jen když bylo úspěšně provedeno Základní nastavení výstupních klapek klimatizace
 • Dokud alespoň jednou úspěšně neproběhlo základní nastavení 4, nelze zapnout režim AC (kontrolka v tlačítku AC nesvítí) a v paměti událostí se uloží závada Předpis záběhu s typem závady bez základního nastavení. Závady se automaticky vymažou, jakmile základní nastavení proběhne úplně a bezchybně.
 • Po aktivaci základního nastavení musíte počkat, až řídicí jednotka Climatroniku -J255 proces automaticky ukončí (kontrolka v tlačítku AC již nebliká, ale svítí trvale). Pokud se základní nastavení přeruší předčasně, řídicí jednotka Climatroniku -J255 v paměti událostí uloží závadu a nelze volit různé funkce klimatizace.
 • Pokud kvůli extrémním okolním podmínkám (např. velmi vysoká vnější teplota) nebylo dosaženo požadovaných naměřených hodnot, proveďte základní nastavení při otáčkách motoru cca 2000/min ještě jednou.
 • Po základním nastavení je třeba zkontrolovat paměť událostí, sporadické záznamy závad lze vymazat.

První uvedení kompresoru do provozu.

 • Toto základní nastavení je původně určeno pro výrobu pro první uvedení klimatizace do provozu. Tuto funkci je třeba provést i v servisu při prvním uvedení do provozu. Závada Předpis záběhu se po úspěšném provedení základního nastavení automaticky vymaže.
 • Aby bylo možno provést toto základní nastavení, musí motor běžet minimálně na volnoběžné otáčky a musí být otevřeny vývody vzduchu v přístrojové desce.
 • Po aktivaci potřebuje řídicí jednotka Climatroniku -J255 cca 5 minut pro provedení tohoto základního nastavení.
 • Pokud jste aktivovali základní nastavení, počkejte, až se ukončí základní nastavení (na testeru se zobrazí zobrazení Provedeno základní nastavení a kontrolka v tlačítku AC řídicí jednotky Climatroniku -J255 již nebliká, ale svítí trvale).
 • Pokud je základní nastavení přerušeno například vypnutím zapalování nebo nejsou v pořádku naměřené hodnoty, zůstane závada Předpis záběhu, bez základního nastavení uložena v řídicí jednotce Climatroniku -J255. Tuto závadu lze v současné době vymazat, jen když se základní nastavení 4 provede ještě jednou až do konce a naměřené hodnoty snímače teploty nepřekročí předlohové hodnoty nebo jich nedosáhnou.
 • Během tohoto základního nastavení řídicí jednotka Climatroniku -J255 navíc kontroluje teplotu vzduchu za výparníkem. Pokud kvůli extrémním okolním podmínkám (např. velmi vysoká vnější teplota) nebylo dosaženo požadovaných naměřených hodnot, proveďte základní nastavení při otáčkách motoru cca 2000/min ještě jednou.

SELECT LANGUAGE