Audi TT (8J) (8 Klimatizace > Přizpůsobení ŘJ klimatizace)

Přizpůsobení ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255

Kanál přizpůsobení 3
výrobní nastavení: 1
Vypnutí kompresoru řídicí jednotkou motoru funkcí “odpojení kompresoru klimatizace”.

 • Při základním nastavení 1 se vypne buzení regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280, jakmile dorazí požadavek od řídicí jednotky motoru.
 • Funkcí přizpůsobení lze vypnutí buzení regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 kvůli “odpojení kompresoru klimatizace” potlačit změnou přizpůsobení na 0 (ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatronku -J255 pak ignoruje výzvu řídicí jednotky motoru).
 • Přizpůsobení 0 může být účinné např. v závislosti na provedení vozidla a ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255 při kódování “horké země”.

Kanál přizpůsobení 4
Převodový poměr motor / kompresor klimatizace

 • např. nastavení 0 (závisí na variantě motoru)
 • Přiřazení příslušnému motoru závisí na kódování ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255.
 • Přizpůsobení se nemůže změnit.

Kanál přizpůsobení 8
výrobní nastavení: 12,7
Pokles otáček větráku čerstvého vzduchu při rozpoznání řeči

 • Přizpůsobení účinné pouze u vozidel s řídicí jednotkou hlasového vstupu -J507 (rozšířené vybavení).
 • Při základním nastavení 12,7 otáčky větráku čerstvého vzduchu neklesnou, zatímco jsou po datové sběrnici komfortního systému posílány informace “Telefon, hlasový vstup”.
 • Při nastavení 2,7…12,6 V otáčky větráku čerstvého vzduchu klesnou o nastavenou hodnotu, zatímco jsou po datové sběrnici komfortního systému posílány informace “Telefon, hlasový vstup”.

Kanál přizpůsobení 9
výrobní nastavení: 0
Vynulování všech hodnot přizpůsobení na nastavení podle kódování

 • Při základním nastavení 0 nedojde ke zpětnému nastavení.
 • Při nastavení 1 se všechny změněné hodnoty přizpůsobení zpětně nastavení mazákladní nastavení podle kódování.
 • Poté, co v tomto kanálu přizpůsobení proběhlo přizpůsobení, změní se zobrazení na 0.

Kanál přizpůsobení 10
výrobní nastavení: –
Horní hranice regulace pro teplotu vzduchu za výparníkem

 • Základní nastavení 9 (požadovaná teplota 9 °C)
 • Při nastavení 0…10 se teplota vzduchu reguluje podle přizpůsobení (např. maximálně na 6 °C při nastavení 6)
 • Aby výparník nezamrznul, nesmí se zadat hodnota menší než 2 (hodnoty menší než 2 jsou určeny pro extrémní podmínky použití a pro země s mírným podnebím nejsou přípustné).

Kanál přizpůsobení 18
výrobní nastavení: 0
Předpoklady pro potlačení požadavku na vypnutí elektrických spotřebičů řídicí jednotkou palubní sítě -J519

 • Základní nastavení se nemůže změnit.
 • Při základním nastavení 0 ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatroniku -J255 odpojí elektrické spotřebiče, jakmile dorazí výzva od řídicí jednotky palubní sítě -J519.
 • Při nastavení 1 řídicí jednotka palubní sítě J519 výzvu k odpojení elektrických spotřebičů nezpracuje.

Kanál přizpůsobení 19
výrobní nastavení: 0
Vypnutí funkce „přídavné topení” elektrického přídavného topení u vozidel se vznětovým motorem stisknutím tlačítka AC ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255

 • Přídavné topení je plánováno pouze u vozidel se vznětovým motorem
 • Při základním nastavení 0 ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatroniku -J255 zapne přídavné topení, pokud je pro dosažení nebo udržení nastavené teploty potřebná dodatečná tepelná energie.
 • Při nastavení 1 ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatroniku -J255 v provozním režimu „Econ” přídavné topení nezapne (prostřednictvím řídicí jednotky motoru). Kontrolka v tlačítku AC nesvítí.

Kanál přizpůsobení 20
výrobní nastavení: 15
Přizpůsobení doby režimu recirkulace po sepnutí spínače stěračů / ostřikovačů čelního skla

 • Při základním nastavení „15″ je doba pro režim recirkulace po sepnutí spínače stěračů / ostřikovačů čelního skla 15 s.
 • Při nastavení „0″ nedojde při sepnutí spínače stěračů / ostřikovačů čelního skla k požadavku na režim recirkulace.
 • Při nastavení „1…100″ je doba pro režim recirkulace po sepnutí spínače stěračů / ostřikovačů čelního skla mezi 1 s (při nastavení „1″) a 100 s (při nastavení „100″)
 • V závislosti na provedení ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255 nedojde v provozním režimu „rozmrazování” k výzvě na přepnutí do režimu recirkulace po sepnutí spínače stěračů / ostřikovačů čelního skla.
 • Přepnutím do režimu recirkulace se může snížit zápach, ke kterému může docházet při vypařování nemrznoucích a čistících přísad z vody pro ostřikovače skel.
 • Při vypnutém kompresoru (a při nízkých vnějších teplotách) může při nastavení větším než „15″ a opětovném ostříkání čelního skla dojít k orosení skel.

Kanál přizpůsobení 22
výrobní nastavení: 0
Přizpůsobení charakteristické křivky větráku čerstvého vzduchu

 • Při základním nastavení 0 běží větrák čerstvého vzduchu -V2 s výkonem, který je přiřazen tomuto kódování.
 • Při základním nastavení 1 běží větrák čerstvého vzduchu -V2 přes celou charakteristickou křivku s lehce sníženým výkonem.
 • Při základním nastavení 2 běží větrák čerstvého vzduchu -V2 přes celou charakteristickou křivku s lehce zvýšeným výkonem.

Kanál přizpůsobení 23
výrobní nastavení: 0
Přizpůsobení charakteristické křivky teploty

 • Při základním nastavení 0 reguluje ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatroniku -J255 teplotu na hodnoty, které jsou přiřazeny tomuto kódování.
 • Při nastavení 1 je teplota v zimě regulována na lehce teplejší charakteristickou křivku (křivka pro země s chladným podnebím).
 • Při nastavení 2 je teplota v létě regulována na lehce chladnější charakteristickou křivku (odpovídá charakteristice, která je uložena pro kódování USA).

Kanál přizpůsobení 30
Ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s číslem dílu 8J0 820 043 do indexu AA.

 • Kanál přizpůsobení není obsazen.

výrobní nastavení: 0
Ovládací jednotka klimatizace, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s číslem dílu 8J0 820 043 od indexu AB.

 • Při základním nastavení 0 vychází ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -J255 z toho, že je zabudována skříň rozdělovače vzduchu klimatizace s klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky bez bočního vybrání (v regulačním režimu se klapka trochu více otevře).
 • Při nastavení 1 vychází ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -J255 z toho, že je zabudována skříň rozdělovače vzduchu klimatizace s klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky s bočním vybráním (klapka se v regulačním režimu trochu více zavře).

Poznámky:

 • Postupné zavádění krytů rozvodné skříně vzduchu se změněnou klapkou (bez bočního vybrání) ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám v přístrojové desce. Se zavedením klapky bez bočního vybrání se změní i ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -J255.
 • U vozidel se skříní rozdělovače vzduchu klimatizace a klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky bez bočního vybráním se do ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace -J255 nesmí zadat nastavení 1. Při tomto nastavení by v zimě mohlo docházet k orosení čelního skla, protože pak přichází příliš malé množství vzduchu.
 • Nezapomeňte na doplňkové informace pro vozidla, která se provozují výhradně v tropech (A dílenská příručka Topení, klimatizace; opravárenská skupina 87).

Kanál přizpůsobení 41
výrobní nastavení: 0
Přizpůsobení množství vzduchu k čelnímu sklu v létě při nastavení “Auto” na ovládací jednotce klimatizace, řídicí jednotce Climatroniku -J255

 • V provozním režimu “Auto” je v létě chlazený vzduch veden k čelnímu sklu. Za určitých podmínek tak může dojít k tomu, že se na vnější straně čelního skla tvoří kondenzát.
 • Je-li zadáno kódování pro “USA” nebo “Japonsko”, je účinné rozdělení vzduchu podle přizpůsobení 1.
 • Při základním nastavení 0 je k čelnímu sklu (přes přívod pro rozmrazování) vedeno takové množství vzduchu, které je na základě okolních podmínek, ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255 uloženo pro toto kódování.
 • Při nastavení 1 je u vozidel, která nejsou kódována pro “USA” ani “Japonsko”, odlišně od kódování ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255, k čelnímu sklu vedeno menší množství vzduchu (rozmrazovací klapka se téměř zavře). Toto základní nastavení odpovídá kódování pro “USA” a “Japonsko”.
 • Při nastavení 2 je u všech vozidel nezávisle na kódování ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255 k čelnímu sklu vedeno větší množství vzduchu (rozmrazovací klapka se dále otevírá).
 • Při nastavení 9 je u vozidel, která jsou kódována pro “USA” nebo “Japonsko”, odlišně od kódování ovládací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255, k čelnímu sklu vedeno větší množství vzduchu (rozmrazovací klapka se dále otevírá). Toto nastavení odpovídá základnímu nastavení pro zbytek světa. 

Kanál přizpůsobení 42
výrobní nastavení: 0
Přizpůsobení vedení vzduchu v prostoru nohou v režimu chlazení (letní provoz)

 • Při základním nastavení 0 jsou klapky v prostoru nohou v režimu chlazení zavřené.
 • Při nastavení 1 jsou klapky v prostoru nohou v režimu chlazení otevřené s malou mezerou (cca 20 %, do prostoru nohou je vedeno malé množství vzduchu).

Kanál přizpůsobení 44
výrobní nastavení: 12
Doba, za kterou musí být dosaženo teplot určených pro funkci “základní nastavení”, zobrazovací skupina “003”

 • Při základním nastavení 12 musí být určených teplot dosaženo do max. 60 sekund (12 × 5 = 60 sekund).
 • Protože však kontrola chladicího výkonu začne až po ukončení běhu kompresoru (nastavená doba v kanálu přizpůsobení 45), je časový interval větší.
 • Při nastavení 0 není možné základní nastavení v zobrazovací skupině “003” (zadání není možné).
 • Při nastavení < 12 (menší než 12) případně již nestačí doba pro základní nastavení v zobrazovací skupině “003” (nastavení je proto nepřípustné).
 • Při nastavení 12…254 je zadaný čas mezi 60 sekundami (při nastavení 12) a 21 minutami (při nastavení 254).

Kanál přizpůsobení 45
výrobní nastavení: 24
Doba, po kterou probíhá buzení kompresoru ve funkci “Základní nastavení” v zobrazovací skupině “002” a “003” pomocí charakteristiky k záběhu kompresoru (pro první uvedení do provozu)

 • Při základním nastavení 24 trvá záběh kompresoru 120 s (24 × 5 = 120 s).
 • Protože však kontrola chladicího výkonu v zobrazovací skupině “003” začne až po ukončení běhu kompresoru (nastavená doba v kanálu přizpůsobení 44), je časový interval větší.
 • Uvedená doba se nesmí změnit (je potřebná pro kontrolu chladicího výkonu v zobrazovací skupině “003” jako zaváděcí program).
 • Při nastavení < 24 (menší než 24) případně již nestačí doba pro základní nastavení v zobrazovací skupině “003” (nastavení je proto nepřípustné).
 • Při nastavení 24…254 je zadaný čas mezi 120 sekundami (při nastavení 24) a 21 minutami (při nastavení 254).

Kanál přizpůsobení 46
výrobní nastavení: 0
Vypnutí kontroly chladicího výkonu ve funkci “Základní nastavení” v zobrazovací skupině “003”

 • Při základním nastavení 0 proběhne kontrola chladicího výkonu ve funkci “Základní nastavení” v zobrazovací skupině “003” (musí být dosaženo uvedené teploty).
 • Při nastavení 1 kontrola chladicího výkonu ve funkci “Základní nastavení” v zobrazovací skupině “003” neproběhne (během základního nastavení není zjišťována uvedená teplota).

Kanál přizpůsobení 47
výrobní nastavení: 0
Automatický režim recirkulace klimatizace při couvání

 • Při základním nastavení 0, když přes systém datové sběrnice komfortního systému došlo k informaci “zařazena zpátečka”, bude automaticky přepnuto na režim recirkulace.
 • Při nastavení 1 nedojde k automatickému režimu recirkulace při couvání.
 • Přepnutím na couvání se zabrání tomu, aby se při couvání do prostoru pro cestující dostalo i jen nepatrné množství výfukových plynů vozidla, a to zabrání zápachu (vozidlo např. při couvání z garáže projíždí svým vlastním oblakem výfukových plynů).
SELECT LANGUAGE