Audi A3 (8P) (8 Klimatizace > Přizpůsobení ŘJ klimatizace)

Přizpůsobení ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace -J255

Poznámka:
· V závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 nejsou určitá nastavení a kódování ihned převzata. Případně uzavřete vozidlo a nechte ho stát minimálně 30 minut (aby se systém datové sběrnice přepnul do režimu Sleep a při probuzení systému datové sběrnice se mohla převzít tato nová nastavení).

Kanál 1
Nastavení od výrobce 4 (2 °C)
Zvýšení teploty po nastartování provozu nezávislého topení / přídavného větrání.

 • Při základním nastavení 4 se požadovaná teplota při provozu nezávislého topení / přídavného větrání zvýší o 2 °C, než je požadovaná teplota uložená v provozu klimatizace.
 • Funkcí přizpůsobení lze požadovanou teplotu zvýšit nebo snížit v krocích po 0,5 °C až o 2,0 °C (zadaná hodnota 1…8).

Kanál 2
Nastavení od výrobce 0 (0 °C)
Zvýšení teploty na konci zadané doby provozu přídavného topení/větrání.

 • Při základním nastavení 0 se požadovaná teplota při provozu přídavného topení/větrání uloží stejná jako požadovaná teplota při provozu klimatizace.
 • Funkcí přizpůsobení lze požadovanou teplotu zvýšit v krocích po 0,5 °C až o 2,0 °C (zadaná hodnota 1…4).

Kanál 3
Nastavení od výrobce 1 (ZAP)
Vypnutí kompresoru řídicí jednotkou motoru funkcí odpojení kompresoru klimatizace.

 • Při základním nastavení 1 se vypne buzení regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280, jakmile dorazí požadavek od řídicí jednotky motoru.
 • Funkcí přizpůsobení lze vypnutí aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 kvůli odpojení kompresoru klimatizace potlačit změnou přizpůsobení na 0 (ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 pak ignoruje výzvu řídicí jednotky motoru).

Kanál 4
Nastavení od výrobce 0 (závisí na variantě motoru)
Převodový poměr motor / kompresor klimatizace

 • Přiřazení příslušnému motoru se zjišťuje přes datovou sběrnici komfortního systému.
 • Přizpůsobení se nesmí (nemůže) změnit.

Kanál 5
Nastavení od výrobce 0
Rozšířená pohotovost klimatizace
U ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 až po index AH.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které byly montovány na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • Při nastavení 0 se aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 vypne, jakmile je vnější teplota nižší než +2 °C (nižší než -2 °C, pokud existuje výzva k automatické recirkulaci vzduchu od snímače kvality vzduchu -G238).
 • Funkcí přizpůsobení lze teplotu vypnutí snížit změnou přizpůsobení (hodnota 1) na cca -5 °C (cca -8 °C v případě, že existuje výzva na automatickou recirkulaci vzduchu od snímače kvality vzduchu -G238).

U ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 od indexu BC.

 • Tato funkce je neaktivní (kanál přizpůsobení není obsazen, uvedení do provozu není plánováno).
 • Při základním nastavení se aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 vypne, jakmile je vnější teplota nižší než +2 °C (nižší než -2 °C, pokud existuje výzva k automatické recirkulaci vzduchu od snímače kvality vzduchu -G238).

Kanál 6
Nastavení od výrobce 0 (VYP)
Rozhodovací pomoc provozu přídavného topení/větrání.

 • Při nastavení 0 (automatika, základní nastavení) ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 při vypnutém zapalování pomocí naměřených skutečných teplot a nastavených požadovaných teplot rozhoduje, zda se má nastartovat nezávislé topení nebo má zařízení pracovat v provozu přídavného větrání.
 • Při nastavení 1 (poslední funkce) vyžaduje ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 nezávisle na naměřených, resp. nastavených teplotách vždy provozní režim naposledy nastavený v řídicí jednotce ve sdružených přístrojích (nezávislé topení nebo přídavné větrání).

Kanál 7
Nastavení od výrobce 0 (VYP)
Odpojení provozu přídavného topení / větrání.
J Při nastavení 0 (základní nastavení) pracuje nezávislé topení / přídavné větrání tak dlouho, dokud neuplyne nastavená doba provozu nebo jej ručně nevypnete.
J Při nastavení 1 se nezávislé topení / přídavné větrání vypne při vypnutí motoru.

Kanál 8
Nastavení od výrobce 0
Pokles otáček větráku čerstvého vzduchu při rozpoznání řeči.
– Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek vpředu, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují u Audi A3, ještě není aktivní (kanál přizpůsobení není obsazen, uvedení do provozu není plánováno).
J Při základním nastavení 0 procent otáčky větráku čerstvého vzduchu neklesnou, zatímco jsou po datové sběrnici komfortního systému posílány informace Telefon, hlasový vstup.

Kanál 9
Nastavení od výrobce 118 (11,8 V)
Hodnota napětí pro vypnutí funkce přídavného větrání.
· Tuto hodnotu u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují na začátku výroby, ještě nelze měnit (otevřené použití).
· Při nastavení 118 ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotka Climatroniku -J255 při napětí 11,8 V odpojí funkci přídavné větrání.
· Aby nebyla ohrožena spolehlivost při startování motoru, nemělo by se přizpůsobit napětí menší než 11,3 V (zadání 113).

Kanál přizpůsobení 10
Nastavení od výrobce 0
Aktivace nezávislého topení / přídavného větrání při vypnutém zapalování ovládací a zobrazovací jednotkou, řídicí jednotkou Climatroniku -J255.
– Tato funkce je účinná pouze u vozidel s rozšířeným vybavením přídavného topení a/nebo posuvné střechy se solární střechou namontovaným z výroby.

 • Při nastavení 0 (základním) se stisknutím tlačítka větrák + funkce nezapne (ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 nereaguje).
 • Při nastavení 1 se po stisknutí tlačítka větrák + zapne ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 a nezávislé topení.
 • Při nastavení 2 se po stisknutí tlačítka větrák + zapne ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 a přídavné větrání (nikoli nezávislé topení).
 • Při nastavení 3 se při vypnutém zapalování po stisknutí tlačítka větrák + aktivuje ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255. Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 rozhodne, která funkce (nezávislé topení nebo přídavné větrání) je potřebná pro dosažení nastavené teploty (požadované teploty) a aktivuje příslušné díly. 

Kanál přizpůsobení 11
Nastavení od výrobce 1 nebo 0
Omezení funkce ECON ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255.

 • U vozidel se vznětovým motorem a rozšířeným vybavením nezávislým topením může být od výrobce nastaveno 0 nebo 1.
 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • Při nastavení 1 se v provozním režimu ECON ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 odpojí aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 a aktivace nezávislého topení jako přídavného topení. K aktivaci nezávislého topení dojde pouze u vozidel se vznětovým motorem, ve kterých není zabudován topný prvek přídavného vzduchového topení -Z35.
 • Při nastavení 0 se v provozním režimu ECON ovládací a zobrazovací jednotky vypne pouze aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280.
 • Při nastavení 2 (toto nastavení není možné u ovládacích a zobrazovacích jednotek namontovaných na začátku výroby) se v provozním režimu ECON ovládací a zobrazovací jednotky vypne aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 a aktivace nezávislého topení jako přídavného topení a přídavného větrání. Řídicí jednotka přídavného vzduchového topení -J604 nebo topný prvek přídavného vzduchového topení -Z35 se již neaktivuje řídicí jednotkou motoru. 

Poznámka:
V závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky poznáte provozní režim ECON například podle toho, že u provedení s tlačítkem ECON svítí žárovka zpětného hlášení v tlačítku a u provedení s tlačítkem AC nesvítí žárovka zpětného hlášení v tlačítku.

Kanál přizpůsobení 12
Nastavení od výrobce 0
Přizpůsobení charakteristické křivky větráku čerstvého vzduchu.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • Při nastavení 0 běží větrák čerstvého vzduchu -V2 s výkonem, který je přiřazen tomuto kódování.
 • Při nastavení 1 běží větrák čerstvého vzduchu -V2 přes celou charakteristickou křivku s lehce sníženým výkonem.
 • Při nastavení 2 běží větrák čerstvého vzduchu -V2 přes celou charakteristickou křivku s lehce zvýšeným výkonem (odpovídá charakteristice, která je uložena pro kódování USA). 

Kanál přizpůsobení 13
Nastavení od výrobce 0
Přizpůsobení charakteristické křivky teploty.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • Při nastavení 0 reguluje ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 teplotu na hodnoty, které jsou přiřazeny tomuto kódování.
 • Při nastavení 1 je teplota v zimě regulována na lehce sníženou charakteristickou křivku.
 • Při nastavení 2 je teplota v létě regulována na lehce sníženou charakteristickou křivku. Odpovídá charakteristice, která je uložena pro kódování USA.

Kanál přizpůsobení 14
Nastavení od výrobce 0
Vypnutí elektrických spotřebičů na požadavek od řídicí jednotky palubní sítě -J519.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • Požadavek je poslán řídicí jednotkou palubní sítě -J519, protože je přetížený alternátor C, aby se šetřilo energií.
 • Při nastavení 0 se omezí nebo vypne aktivace větráku čerstvého vzduchu -V2 a regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 (aktivace s nižším výkonem).
 • Při nastavení 1 se omezí nebo vypne pouze aktivace větráku čerstvého vzduchu -V2.
 • Při nastavení 2 se omezí nebo vypne pouze aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280.
 • Při nastavení 3 se výzva nepřemění. 

Kanál přizpůsobení 15
Nastavení od výrobce 0
Vypnutí aktiavec regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 v klidovém stavu vozidla.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek vpředu, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které se montují u Audi A3, ještě není aktivní (kanál přizpůsobení není obsazen, uvedení do provozu není plánováno).
 • Při nastavení 0 se vypne aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280, pokud jsou otáčky motoru již cca 5 sekund větší než 3000/min a rychlost vozidla je menší než 15 km/h.
 • Při nastavení 1 se aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280 nevypne. 

Kanál přizpůsobení 16
Nastavení od výrobce 0
Přizpůsobení vedení vzduchu v prostoru nohou v režimu chlazení.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které byly montovány na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • Při nastavení 0 jsou klapky v prostoru nohou v režimu chlazení zavřené (zbytek světa kromě kódování pro Japonsko).
 • Při nastavení 1 jsou klapky v prostoru nohou v režimu chlazení otevřené s malou mezerou (do prostoru nohou je vedeno malé množství vzduchu).
 • Při nastavení 2 jsou klapky v prostoru nohou v režimu chlazení otevřené s malou mezerou (do prostoru nohou je vedeno trochu větší množství vzduchu než při nastavení 1, co odpovídá charakteristice, která je uložena pro kódování pro Japonsko).

Kanál přizpůsobení 17
Nastavení od výrobce 0
Přizpůsobení množství vzduchu k čelnímu sklu v létě při nastavení Auto na ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255.

 • Tato funkce není ještě u ovládacích a zobrazovacích jednotek, které byly montovány na začátku výroby, aktivní (uvedení do provozu od verze software 0320).
 • U ovládacích a zobrazovacích jednotek až do verze software 0350 je k dispozici pouze nastavení 02. Nastavení 3 a 4 je možné u ovládacích a zobrazovacích jednotkek od verze software 0360.
 • V provozním režimu Auto je v létě chlazený vzduch veden k čelnímu sklu. Za určitých podmínek tak může dojít k tomu, že se na vnější straně čelního skla tvoří kondenzát.
 • Při nastavení 0 se k čelnímu sklu vede množství vzduchu, které je na základě okolních podmínek pro toto nastavení uloženo v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255.
 • Při nastavení 1 je odlišně od přizpůsobení ovládací a zobrazovací jednotky k čelnímu sklu vedeno nižší množství vzduchu (rozmrazovací klapka se trochu zavře).
 • Při nastavení 2 je odlišně od přizpůsobení ovládací a zobrazovací jednotky k čelnímu sklu vedeno již pouze nepatrné množství vzduchu (rozmrazovací klapka se téměř zavře).
 • Při nastavení 3 je odlišně od přizpůsobení ovládací a zobrazovací jednotky, v závislosti na kódování a naměřené hodnotě snímače slunečního svitu -G107 i při relativně vysokém slunečním záření k čelnímu sklu vedeno již jen malé množství vzduchu. Rozmrazovací klapka je přes rozšířenou oblast regulace zcela zavřená, aby v tropech bylo zabráněno kondenzaci vlhkosti na čelním skle zvenčí.
 • Při nastavení 4 je odlišně od přizpůsobení ovládací a zobrazovací jednotky, v závislosti na kódování a naměřené hodnotě snímače slunečního svitu -G107 při relativně nízkém slunečním záření k čelnímu sklu vedeno již jen malé množství vzduchu. Rozmrazovací klapka je přes rozšířenou oblast regulace zcela zavřená, aby v tropech bylo zabráněno kondenzaci vlhkosti na čelním skle zvenčí.

Kanál přizpůsobení 18
Nastavení od výrobce 10
Omezení regulace teploty vzduchu za výparníkem.

 • Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které byly montovány na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
 • U ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 až po index AH.
 • Při nastavení 10 může ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 regulovat výkon klimatizace v závislosti na nastavení již při teplotě od 10 °C.
 • Při nastavení 05…09 je horní hranice regulace pro teplotu vzduchu za výparníkem stanovena na nastavenou hodnotu (např. 05 odpovídá 5 °C).

Nastavení od výrobce 0
Omezení regulace teploty vzduchu za výparníkem.

 • U ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 od indexu BC.
 • Při nastavení 0 může ovládací a zobrazovací jednotka regulovat výkon klimatizace v závislosti na nastavení již při teplotě od 10 °C.
 • Při nastavení 1 je horní hranice regulace pro teplotu vzduchu za výparníkem stanovena na nastavenou hodnotu (např. 5 odpovídá 5 °C).

Kanál přizpůsobení 19
Nastavení od výrobce 60
Otáčky větráku čerstvého vzduchu při provozu přídavného topení/větrání.
– U ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 až po index C.
– Tato funkce u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255, které byly montovány na začátku výroby, ještě není aktivní (otevřené použití).
· Při nastavení 60 ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 reguluje maximální napětí na větráku čerstvého vzduchu -V2 na 6 V.
· Při nastavení 30…80 jsou otáčky větráku čerstvého vzduchu regulovány na nastavenou hodnotu (např. 45 odpovídá 4,5 V).
· U ovládací a zobrazovacích jednotek s č. dílu 8P0 820 043, indexem D nelze již měnit nastavení otáček větráku čerstvého vzduchu pro provoz nezávislého topení / přídavného větrání.

Nastavení od výrobce 1
Provedení snímače slunečního svitu -G107
– U ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 od indexu D.

 • Při nastavení 1 může ovládací a zobrazovací jednotka zpracovat jen jeden signál. Odpovídá signálu snímače slunečního svitu -G107 s číslem dílu 8P0 907 539.
 • Při nastavení 0 může ovládací a zobrazovací jednotka zpracovat jen jeden signál. Odpovídá signálu snímače slunečního svitu -G107 s číslem dílu 4E0 907 539.

Kanál přizpůsobení 20

 • Pouze u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 bez indexu, resp. do indexu C.
  Kanál přizpůsobení není obsazen.

Nastavení od výrobce 0

 • Pouze u ovládacích a zobrazovacích jednotek, řídicí jednotky Climatroniku -J255 s č. dílu 8P0 820 043 od indexu D.
  Typ signálu na svorce 58d a 58s.
 • Základní nastavení 0 platí pro všechna provedení ovládací a zobrazovací jednotky.
 • Při nastavení 1 je osvětlení zobrazovacích polí ovládací a zobrazovací jednotky trochu tmavší (účinek pouze, pokud ovládací a zobrazovací jednotka s č. dílu 8P0 820 043 od indexu D byla zabudována do vozidla, ve kterém byla původně zabudována ovládací a zobrazovací jednotka s č. dílu 8P0 820 043 do indexu C).

Kanál přizpůsobení 21

 • Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s číslem dílu do indexu AD a od indexu BC.
  Tento kanál přizpůsobení není obsazen.

Nastavení od výrobce 0

 • Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s číslem dílu od indexu AE až po index AH.
  Přizpůsobení servomotoru přetlakové klapky -V71.
 • Při nastavení 0 vychází ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 z toho, že je zabudována ve vozidle bez servomotoru přetlakové klapky -V71.
 • Pokud je na vstupech, se kterými je spojena ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s potenciometrem servomotoru přetlakové klapky -G113, zjištěn signál, uloží se to jako závada.
 • Při nastavení 1 vychází ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 z toho, že je zabudována ve vozidle se servomotorem přetlakové klapky -V71.
 • Pokud na vstupech, se kterými je spojena ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s potenciometrem servomotoru přetlakové klapky -G113, není zjištěn žádný signál, uloží se to jako závada.

Kanál přizpůsobení 30

 • Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s číslem dílu do indexu AD.

Tento kanál přizpůsobení není obsazen.

Nastavení od výrobce 0 nebo 1
Přizpůsobení provedení klapky ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky.

 • Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 s číslem dílu od indexu AE.
 • Při základním nastavení 0 vychází ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -J255, řídicí jednotka Climatroniku -J255 z toho, že je zabudována skříň rozdělovače vzduchu klimatizace s klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky bez bočního vybrání (v regulačním režimu se klapka trochu více otevře).
 • Při nastavení 1 vychází ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -J255, řídicí jednotka Climatroniku -J255 z toho, že je zabudována skříň rozdělovače vzduchu klimatizace s klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky s bočním vybráním (v regulačním režimu se klapka trochu více zavře).
 • Od listopadu 2007 se postupně zavádí kryt rozvodné skříně vzduchu klimatizace s klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky bez bočního vybrání (viz elektronický Katalog náhradních dílů). V závislosti na provedení klapky (s bočním vybráním nebo bez něj) je třeba přizpůsobit ovládací a zobrazovací jednotku klimatizace, řídicí jednotku Climatroniku -J255.
 • U vozidel se skříní rozdělovače vzduchu klimatizace s klapkou ve výstupu vzduchu k rozmrazovacím tryskám přístrojové desky bez bočního vybrání nelze do ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 zadat nastavení 1 (u tohoto přizpůsobení se klapka trochu více zavře a v zimě by mohlo docházet k orosení čelního skla kvůli tomu, že k němu přichází příliš malé množství vzduchu).
SELECT LANGUAGE