Audi A3 (8P) / Audi A4 8E / Adui Q5 8R (8 Klimatizace > Základní nastavení ŘJ klimatizace)

Základní nastavení klimatizace

Poznámka:

 • Během funkce Základní nastavení se u automaticky regulované klimatizace (v závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255) vypne zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255.
 • V závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 nejsou u automaticky regulované klimatizace určitá nastavení a kódování ihned převzata. Případně uzavřete vozidlo a nechte ho stát minimálně 30 minut, aby se systém datové sběrnice přepnul do režimu Sleep a při probuzení systému datové sběrnice se mohla převzít tato nová nastavení.
 • Bylo kontrolováno a případně korigováno kódování ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 u automaticky regulované klimatizace.. Momentálně platné kódování se zobrazí v bloku naměřených hodnot.
 • Řídicí jednotka diagnostického rozhraní datové sběrnice -J533 je v pořádku, správně nakódovaná a přizpůsobená.
 • Paměť závad řídicí jednotky diagnostického rozhraní datové sběrnice -J533 byla vypsána.
 • Byla vypsána paměť závad ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatroniku -J255.
 • Klimatizace je zapnutá.
 • Nastartujte motor, pokud chcete zvolit základní nastavení zobrazovacích skupin 002, 003 nebo 004 u automaticky regulované klimatizace.
 • Během provádění základního nastavení v zobrazovacích skupinách 001, 003 a 004 nesmíte vypnout zapalování ani motor ani přerušit funkci. Vyčkejte, až ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 úplně provede postup. (Opět se zapne zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255.)
 • Základní nastavení v zobrazovací skupině 002 probíhá tak dlouho, dokud se nevypne zapalování.
 • V závislosti na zvoleném základním nastavení musíte teď vyčkat, až bude zcela provedeno základní nastavení (poznáte například podle toho, že již nebliká zobrazení na displeji).
 • Zabudované servomotory se teď aktivují v uvedené pořadí.
 • Koncové polohy servomotorů (hodnoty odporu potenciometrů zabudovaných v servomotorech na dorazu) se ukládají v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 a používají se pro další regulaci.
 • Poté, co servomotory dosáhly obou koncových dorazů, pohybují se ještě jednou z jednoho do druhého dorazu. Přitom je měřena doba přestavení a pro případ, že jednou bude potřebný nouzový režim, se uloží v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255.
 • Ještě jednou vypište paměť závad klimatizace.
 • Pokud je během základního nastavení zjištěna závada na potenciometru jednoho servomotoru, uloží se jako adaptační hodnota (učební hodnota pro tento potenciometr) náhradní hodnota a zobrazí se v příslušném bloku naměřených hodnot. V paměti závad se uloží závada překročena horní nebo nedosaženo spodní mezní hodnota pro tento servomotor.
 • Pokud byla zjištěna a odstraněna závada, proveďte základní nastavení ještě jednou.
 • Pokud bylo v zobrazovací skupině 001 dosaženo uvedených hodnot, nelze u automaticky regulované klimatizace v závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 provést základní nastavení v ostatních zobrazovacích skupinách. Pokud je například na potenciometru jednoho servomotoru zjištěna závada, ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 přeruší základní nastavení a v paměti závad se zobrazí závada Není provedeno základní nastavení, žádné nebo chybné základní nastavení / adaptace. V závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 a na typu závady se Vám příslušný servomotor ne vždy zobrazí jako chybný (například u jednoho potenciometru, který jen krátce v určité poloze není v pořádku) .
 • Pokud u automaticky regulované klimatizace není v zobrazovací skupině 003 dosaženo uvedených hodnot, ačkoliv je chladicí výkon klimatizace v pořádku (například z důvodu nepříznivých okolních podmínek [například příliš vysoké teploty okolí]), nastavte, ještě než zahájíte základní nastavení, otáčky motoru na cca 2000/min a proveďte základní nastavení při těchto otáčkách motoru ještě jednou.
 • Pokud u automaticky regulované klimatizace není v zobrazovací skupině 004 dosaženo uvedených hodnot, ačkoliv je chladicí a topný výkon klimatizace v pořádku (v chladicím okruhu motoru není připojen žádný vzduch a funkce čerpadla chladicí kapaliny je v pořádku), nastavte, ještě než zahájíte základní nastavení, otáčky motoru na cca 2000/min a proveďte základní nastavení při těchto otáčkách motoru ještě jednou.

Základní nastavení, blok 1
(Zjištění kódu vozidla a sledění hodnot odporu potenciometrů zabudovaných v různých servomotorech)

Poznámka:

Po aktivaci základního nastavení musíte počkat, až bude automaticky ukončena funkce ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 (opět se zobrazí zobrazení na displeji). Pokud se základní nastavení přeruší předčasně, ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 uloží v paměti závad závadu a nelze volit různé funkce klimatizace.
Pokud se kvůli závadě ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 přeruší základní nastavení, dbejte pokynů pro další postup.

 • Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 převezme ze systému datové sběrnice komfortního systému kódování platná pro toto vozidlo.
 • Zjištění kódování vozidla z řídicí jednotky diagnostického rozhraní datové sběrnice -J533.
 • Při aktivaci funkce zhasne zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 a svítí již jen osvětlení pozadí.
 • Pokud je třeba společně vyměnit řídicí jednotku diagnostického rozhraní datové sběrnice -J533 a ovládací a zobrazovací jednotku, řídicí jednotku Climatroniku -J255, je třeba před touto funkcí nakódovat a případně přizpůsobit řídicí jednotku diagnostického rozhraní datové sběrnice -J533.
 • Ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 ovládá různé servomotory klimatizace tak, aby dosáhly obou koncových dorazů.
 • Ukládají se hodnoty odporu pro oba koncové dorazy potenciometrů zabudovaných v různých servomotorech.
 • Pokud některá hodnota odporu není v uvedených mezích, uloží se to jako závada v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255.
 • Základní nastavení není ukončeno s ‘v pořádku’, jakmile jsou během kontroly zjištěny špatné kontakty v potenciometru některého servomotoru. Není-li žádný záznam v paměti závad k podezřívanému potenciometru servomotoru, v takovém případě zkontrolujte funkci servomotorů a příslušných potenciometrů funkcí Načtení bloku naměřených hodnot. Přitom však však nezapomeňte, že servomotor přetlakové klapky -V71 při ruční aktivaci nedosáhne horní mezní hodnoty (viz pokyn níže).
 • Po aktivaci ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 potřebuje cca 1…2 minuty pro tuto funkci (Základní nastavení).
 • Vyčkejte, až se ukončí základní nastavení (na displeji ovládací a zobrazovací jednotky Climatroniku, řídicí jednotky Climatroniku -J255 se opět zobrazí zobrazení).

Další postup, pokud se kvůli závadě přeruší základní nastavení v bloku 1.

Poznámka:

 • Vypište paměť závad ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255.
 • Odstraňte příčinu zobrazených závad a paměť závad vymažte. Závadu Není provedeno základní nastavení, žádné nebo chybné základní nastavení / adaptace nelze nejdřív vymazat.
 • Při závadě Není provedeno základní nastavení, žádné nebo chybné základní nastavení / adaptace zahajte diagnostiku akčních členů ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255.
 • Každý servomotor klimatizace aktivujte funkcí Diagnostika akčních členů na cca 10 minut.
 • Ještě jednou proveďte základní nastavení, blok 1.

Poznámka:

 • Během diagnostiky akčních členů se servomotory pohybují mezi oběma dorazy. Pokud se za čas na potenciometrech servomotorů vytvořily usazeniny, které vedly ke krátkému zvýšení prokluzu potenciometru, zaznamenají se tyto případně v diagnostice akčních členů a potenciometr je opět v pořádku.
  Servomotor přetlakové klapky -V71 se v normálním režimu pohybuje pouze přes určitou oblast svého možného rozsahu regulace. Usazeniny na ostatních oblastech kontaktů potenciometru mohou vést k závadě během základního nastavení. Tato závada není v normálním režimu (ani při ruční aktivaci servomotoru přetlakové klapky -V71) vždy zjištěna, protože servomotor v normálním režimu nedosáhne svého horního dorazu.
 • Ke konci modelového roku 2007 servomotor přetlakové klapky -V71 postupně odpadá. U vozidel bez servomotoru přetlakové klapky -V71 je přetlaková klapka ovládána prostřednictvím zakřivené destičky a páčky od servomotoru klapky cirkulujícího vzduchu -V113. Proto dbejte na správné přiřazení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255. Pokud přiřazení nebo přizpůsobení nejsou v pořádku, je toto při základním nastavení zjištěno a uloženo jako závada.
  V závislosti na typu závady můžete toto případně zjistit funkcí Načtení bloku naměřených hodnot. Pro servomotor (u kterého předpokládáte závadu) zvolte příslušnou zobrazovací skupinu. Potom měňte nastavení na ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 tak, aby se příslušný servomotor pohyboval mezi svými koncovými dorazy, a sledujte příslušné naměřené hodnoty. Pokud se případně krátkodobě zobrazí hodnota větší než 250 nebo měnší než 5, ukazuje to na závadu potenciometru v tomto servomotoru.
 • Pokud se během diagnostiky akčních členů (nebo základního nastavení) k vedení mezi ovládací a zobrazovací jednotkou, řídicí jednotkou Climatroniku -J255 a příslušným servomotorem připojí osciloskop, můžete zkontrolovat signál zpětné vazby potenciometru v servomotorech (použijte tester V.A.G 1598/14 a adaptér V.A.G 1598/11).

Základní nastavení, blok 2
(první uvedení klimatizace / kompresoru do provozu)

 • Tato zobrazovací skupina je určena pro výrobu pro první uvedení klimatizace (kompresoru) do provozu (pro servis nemá v současné době žádný význam). Aby bylo možno provést toto základní nastavení, musí motor běžet na volnoběžné otáčky a musí být otevřeny vývody vzduchu v přístrojové desce.
 • Při aktivaci funkce provede ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 následující nastavení:
 • Displej ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 začne blikat a tím indikuje, že právě probíhá funkce Základní nastavení).
 • Provozní režim Auto.
 • Aby se chladicí olej, který je v novém kompresoru, mohl rozvést do kruhového oběhu, měl by kompresor běžet minimálně 5 minut.
 • Volba teploty pro stranu řidiče a spolujezdce 22 °C.
 • Aktivace servomotoru rozdělení vzduchu proběhne tak, že vzduch vychází z vývodů vzduchu v přístrojové desce.
 • Aktivace větráku čerstvého vzduchu -V2 s cca 75 procenty maximálních otáček.
 • Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280 se aktivuje s cca 650 mA. Tato funkce zůstává účinná až do vypnutí zapalování, testerem ji nelze přerušit.

Základní nastavení, blok 003
(kontrola chladicího výkonu klimatizace / kompresoru)

Poznámka:

 • Po aktivaci základního nastavení musíte počkat, až bude automaticky ukončena funkce ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 (zobrazení na displeji již nebliká). Pokud se základní nastavení přeruší předčasně, ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 uloží v paměti závad závadu a nelze volit různé funkce klimatizace. V závislosti na provedení ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 se na testeru závad po přerušení základního nastavení zobrazí různé náhradní hodnoty (například -50 nebo -60 atd.). Tyto náhradní hodnoty nemají žádný význam.
 • Pokud u automaticky regulované klimatizace není v zobrazovací skupině 003 dosaženo uvedených hodnot, ačkoliv je chladicí výkon klimatizace v pořádku (například z důvodu nepříznivých okolních podmínek jako příliš vysoká teplota okolí), nastavte, ještě než zahájíte základní nastavení, otáčky motoru na cca 2000/min, zavřete okna a dveře (aby do prostoru pro cestující nevstupoval teplý vzduchu zvenčí) a proveďte základní nastavení při těchto otáčkách motoru ještě jednou.
 • Tato zobrazovací skupina je určena pro výrobu pro první uvedení klimatizace do provozu (pro servis nemá v současné době žádný význam). Po aktivaci ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 potřebuje cca 5 minut pro tuto funkci (Základní nastavení).
 • Při zvolení funkce provede ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 následující nastavení:
 • Provozní režim Auto.
 • Volba teploty pro stranu řidiče a spolujezdce Lo.
 • Aby bylo možné provést toto základní nastavení, musí motor běžet na volnoběžné otáčky a musí být otevřeny přívody vzduchu v přístrojové desce.
 • Při aktivaci funkce začne zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 blikat a tím indikuje, že právě probíhá funkce Základní nastavení.
 • Aktivace servomotorů probíhá podle programu uloženého v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 pro tuto funkci.
 • Aktivace větráku čerstvého vzduchu -V2 probíhá otáčkami uloženými v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 (cca 75 procent).
 • Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280 se aktivuje s cca 650 mA.
  – Vyčkejte, až se ukončí základní nastavení (na displeji ovládací a zobrazovací jednotky Climatroniku, řídicí jednotky Climatroniku -J255 zobrazení již nebliká).
  Pokud se funkce přeruší např. vypnutím zapalování nebo nejsou v pořádku naměřené hodnoty, uloží se v závislosti na provedení závada Test n. v poř., překročena horní mezní hodnota, Systém, test funkce, překročena horní mezní hodnota nebo Test systému, překročena horní mezní hodnota v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255. Tuto závadu lze v současné době vymazat, jen když se tato funkce provede ještě jednou až do konce a naměřené hodnoty snímače teploty jsou pak v pořádku.
 • Pokud během cca 5 minut není dosaženo teploty ve vývodu vzduchu na snímači teploty ve vývodu vzduchu vlevo -G150 a na snímači teploty ve vývodu vzduchu vpravo -G151 (uloženy v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255), v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 se uloží závada.
  – V současné době musí být nezávisle na teplotě okolí dosaženo těchto hodnot:
  cca 5,5 °C při teplotě okolí 20 °C
  cca 11,5 °C při teplotě okolí 35 °C

Základní nastavení, blok 4
(kontrola záměny servomotorů a snímačů teploty klimatizace)

Poznámka:
Po aktivaci základního nastavení musíte počkat, až bude automaticky ukončena funkce ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 (zobrazení na displeji již nebliká). Pokud se základní nastavení přeruší předčasně, ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 uloží v paměti závad závadu a nelze volit různé funkce klimatizace.
Tato zobrazovací skupina je určena pro výrobu pro první uvedení klimatizace do provozu. Touto funkcí lze v servisu po opravě (například po montáži agregátu klimatizace nebo po výměně servomotoru) provést kontrolu záměny elektrických spojení).
Po aktivaci ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 potřebuje cca 1 minutu pro tuto funkci (Základní nastavení).

 • Aby bylo možné provést toto základní nastavení, musí být motor na provozní teplotě, běžet alespoň na volnoběžné otáčky a musí být otevřeny vývody vzduchu v přístrojové desce.
 • Zavřete posuvnou střechu, okna a dveře vozidla, aby bylo možné při vyšších teplotách okolí dosáhnout určených naměřených hodnot.

Při zvolení funkce provede ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 následující nastavení:

 • Volba teploty Lo pro stranu řidiče a Hi pro stranu spolujezdce.
 • Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280 se aktivuje s cca 650 mA.
 • Při aktivaci funkce začne zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotky, řídicí jednotky Climatroniku -J255 blikat a tím indikuje, že právě probíhá funkce Základní nastavení.
 • Aktivace větráku čerstvého vzduchu -V2 probíhá otáčkami uloženými v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 (cca 75 procent).
 • Servomotory regulace teploty a rozdělení vzduchu aktivuje ovládací a zobrazovací jednotka, řídicí jednotka Climatroniku -J255 tak, že dosáhnou polohy určené v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 (doraz chladno pro servomotor teplotní klapky vlevo -V158 a přibližně střední poloha pro servomotor teplotní klapky vpravo -V159).
  – Vyčkejte, až se ukončí základní nastavení (na displeji ovládací a zobrazovací jednotky Climatroniku, řídicí jednotky Climatroniku -J255 zobrazení již nebliká).

Poznámka:
Pokud se má funkce přerušit například vypnutím zapalování nebo naměřené hodnoty nejsou v pořádku (například kvůli záměně elektrických vývodů), uloží se v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255 některá ze závad:

 • Test není v pořádku, neplatný signál,
 • Test funkce systému, neplatný signál pro kontrolu vlevo/vpravo
 • Test systému, neplatný signál pro kontrolu vlevo/vpravo.
  Tuto závadu lze v současné době vymazat, jen když se tato funkce provede ještě jednou až do konce a naměřené hodnoty snímače teploty jsou pak v pořádku.
  – Naměřené hodnoty různých snímačů teploty zabudovaných v agregátu klimatizace jsou porovnávány s požadovanými hodnotami uloženými pro tuto polohu klapky v ovládací a zobrazovací jednotce, řídicí jednotce Climatroniku -J255.
SELECT LANGUAGE