Kontrola závad systému tlaku Common Rail

1) Kontrola paměti závad

2) Kontrola konektorů a propojovacích kabelů
· Např.: zkrat, přerušení, elektrická závada …
· Pokud se chybová hlášení vyskytují trvale, resp. pokud nejdou vymazat, zkontrolujte následující součásti podle aktuálního schématu zapojení, je-li k dispozici. (Pojistky, napájení, ukostření spojení (např. přechodové odpory v ukostřovacích kabelech a ukostřovacích bodech mezi konektorem součásti a kostrou akumulátoru), signálová vedení
· Při sporadických záznamech v paměti závad navíc zkontrolujte konektory na řídicích jednotkách a dotčených snímačích, zda nejsou ohnuté, obroušené nebo zkorodované póly.

3) Kontrola zjišťování otáček a synchronizace startu:
· Kontrola jen v případě, že se spouštěč protáčí, motor však nenaskočí: 2,0 l TDI CR: naměřená hodnota nastartování motoru, synchronizace startu
· Pokud synchronizace startu není v pořádku a motor nenaskočí: Zkontrolujte signály Hallova snímače -G40 a snímače otáček motoru -G28. Nezapomeňte, že podle vybavení (mechanická převodovka / automatická převodovka) jsou signálová vedení -G28 různě připojena k řídicí jednotce motoru (viz schéma).

4) Kontrola snímače tlaku paliva -G247:
a) Pokud motor nenaskočí, odpojte konektor od snímače tlaku paliva -G247; pokud teď motor naskočí, proveďte nejprve elektrickou kontrolu podle schématu zapojení; v tomto případě může být vadný snímač.
b) Opět nasuňte konektor
c) Načtěte naměřené hodnoty, zkontrolujte požadovanou/skutečnou hodnotu tlaku Rail:
– Zkontrolujte platné hodnoty tlaku Rail
– Je-li skutečná hodnota trvale shodná s požadovanou hodnotou, tedy i při vypnutém motoru a během otáčení spouštěče, pak řídicí jednotka motoru vydá náhradní hodnotu. V takovém případě nejprve proveďte elektrickou kontrolu podle schématu; je-li v pořádku, může být vadný snímač.
– Zvláštní případ: Je-li skutečná hodnota i po 5 minutách stále mezi 5 a 14 bar, může být netěsnost mezi oblastí vysokého tlaku a oblastí odvodu ve vstřikovací jednotce:

Poznámka: Povolení startu řídicí jednotka motoru vydá až od tlaku Rail > 120 bar. Pokud tohoto tlaku v railu není dosaženo, nemůže motor nastartovat.

5) Kontrola regulačních ventilů:
· regulační ventil tlaku paliva -N276
· ventil dávkování paliva -N290
· Pokud motor běží na volnoběh, je buzení poznat podle chování při běhu, např. se přitom vypne.
· Pokud motor nelze nastartovat, nelze téměř slyšet buzení regulačních ventilů. Mechanický pohyb součástí v regulačních ventilech je ‘tlumen’ palivem.
· Změnu odběru proudu měřte proudovými kleštěmi během diagnostiky akčních členů.
· Při diagnostice akčních členů kontrolujte buzení (střídy), přitom lze zjistit, zda se řídicí jednotka motoru pokouší vybudit regulační ventily.
· Po diagnostice akčních členů zkontrolujte, zda se uložila chybová hlášení. Pokud ano, nejdříve je zpracujte. Viz 1)

6) Kontrola těsnosti následujících součástí:
– Všechna palivová vedení, vysokotlaké přípojky
– Oblast příruby na vysokotlakém čerpadle
– Palivová vedení i pod vozidlem

7) Kontrola na vzduch v palivovém systému (odvzdušnění)

8) Kontrola palivového systému k vysokotlakému čerpadlu
a) Ukazatel zásoby paliva ve sdružených přístrojích musí být nad rezervou; je-li potřeba, načerpejte palivo
b) Zkontrolujte vstřikované množství/tlak palivového čerpadla:
Pokud není v pořádku, je závada v oblasti nízkého tlaku:
– Zkontrolujte filtr, palivovou nádrž, naplnění vnitřní jímky v palivové nádrži, přívodní/zpětná vedení, elektrická palivová čerpadla, pojistky a elektrická konektorová spojení.
– Předřazený tlak paliva k vysokotlakému čerpadlu za přídavným palivovým čerpadlem:
cca 5 bar (absolutní tlak, za elektrickým palivovým čerpadlem)
dílenská příručka, opravárenská skupina 20

Poznámky ke kvalitě paliva:
· Nesmějí se používat přísady do paliva, např. zlepšovač tekutosti, atd.
· Při použití bionafty/paliva RME, které nesplňují schválené normy, může palivový filtr zrosolovatět.
· Změněná viskozita již nemůže tlak Rail regulovat v přípustném požadovaném rozsahu.

9) Kontrola zpětného množství vstřikovacích jednotek:
a) Kontrola zpětného množství vstřikovacích jednotek při běhu motoru
b) Kontrola zpětného množství vstřikovacích jednotek při spouštěcích otáčkách
(pokud motor již nenaskočí)
c) Kontrola otevřených vstřikovacích jednotek

10) Jehla trysky vstřikovací jednotky je stále zavřená:
– Motor lze většinou nastartovat, běží však nerovnoměrně na volnoběh.

SELECT LANGUAGE